Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Malé LedniceHľadať
 
 

Dane

Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

Daňovníkom dane z pozemku je vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, zapísaný v katastri.

Daňovníkom dane z pozemku je :

fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu

nájomca pozemku, ak nájomný vzťah k pozemku trvá najmenej 5 rokov a je zapísaný v katastri nehnuteľností

nájomca pozemku, ak má v nájme pozemky spracované SPF

Zákonná sadzba:

orná pôda, vinice, chmelnice, ovocné sady – 0,1862€/m2

trvalé trávnaté pozemky – 0,0458 €/m2

záhrady, zastavané plochy a nádvoria – 1,3200 €/m2

lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy – 0,0900 €/m2

stavebné pozemky – 13,2700 €/m2

Ročná sadzba dane:

na všetky pozemky je 0,40 % zo základu dane

Vzorec pre výpočet dane:

m2 x zákonná sadzba za m2 : 100 x 0,40 %

napr: 10 000 m2 /1 ha/ trvalého trávnatého porastu = 1,83 €

10 000 m2 x 0,0458 € : 100 x 0,40 % = 1,832 €

Daň zo stavieb

Daňovníkom dane zo stavby je vlastník stavby, alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve vyššieho územného celku.

Zákonná sadzba:

stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, stavby na pôdohospodársku produkciu, sklenníky, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie – 0,033 €

stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu – 0,150 €

samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov – 0,150 €

priemyselné stavby slúžiace energetike alebo stavebníctvu – 0,830 €

stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie, administratívu – 0,400 €

ostatné stavby – 0,150 €

Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa stal daňovník vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Rozhodujúci je stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 30 dní, keď tieto skutočnosti nastali.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka